Sunday 21 April 2019

Time: 1.1 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.2 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.3 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.4a Warte- Liste1 1.4b Warte- Liste2 1.4c Interne Be- merkungen 1.5 Outdoor Beach- Volleyball vl 1.6 Outdoor Beach- Volleyball vr 1.7 Outdoor Beach- Volleyball hl 1.8 Outdoor Beach- Volleyball hr 1.9 Outdoor Beach- SoccerTime:
08:00 gesperrt ! gesperrt ! gesperrt !      Ferien gesperrt ! gesperrt ! gesperrt ! gesperrt ! gesperrt ! 08:00
08:30  "   "   "       "   "   "   "   "   "  08:30
09:00  "   "   "      gebucht  "   "   "   "   "  09:00
09:30            "            09:30
10:00                       10:00
10:30                       10:30
11:00                       11:00
11:30                       11:30
12:00                       12:00
12:30                       12:30
13:00                       13:00
13:30                       13:30
14:00                       14:00
14:30                       14:30
15:00           gebucht           15:00
15:30            "            15:30
16:00                       16:00
16:30                       16:30
17:00                       17:00
17:30                       17:30
18:00                       18:00
18:30                       18:30
19:00                       19:00
19:30                       19:30
20:00 gebucht gebucht                   20:00
20:30  "   "                    20:30
21:00  "   "                    21:00
21:30                       21:30
22:00                       22:00
22:30                       22:30
23:00                       23:00
23:30                       23:30
geschlossen Beachsoccer / Beachhandball External Schicht bestätigt vorreserviert
Achtung Internal Event: Ende unbekannt