Friday 24 January 2020

Time: 1.1 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.2 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.3 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.4a Warte- Liste1 1.4b Warte- Liste2 1.4c Interne Be- merkungen 1.5 Outdoor Beach- Volleyball vl 1.6 Outdoor Beach- Volleyball vr 1.7 Outdoor Beach- Volleyball hl 1.8 Outdoor Beach- Volleyball hr 1.9 Outdoor Beach- SoccerTime:
08:00 gebucht gebucht gebucht       gebucht gebucht gebucht gebucht gebucht 08:00
08:30  "   "   "         "   "   "   "   "  08:30
09:00  "   "   "         "   "   "   "   "  09:00
09:30  "   "   "         "   "   "   "   "  09:30
10:00  "   "   "         "   "   "   "   "  10:00
10:30  "   "   "         "   "   "   "   "  10:30
11:00  "   "   "         "   "   "   "   "  11:00
11:30  "   "   "  gebucht      "   "   "   "   "  11:30
12:00  "   "   "   "       "   "   "   "   "  12:00
12:30  "   "   "         "   "   "   "   "  12:30
13:00  "   "   "         "   "   "   "   "  13:00
13:30  "   "   "         "   "   "   "   "  13:30
14:00  "   "   "         "   "   "   "   "  14:00
14:30    "   "         "   "   "   "   "  14:30
15:00     gebucht                 15:00
15:30      "                  15:30
16:00 gebucht   gebucht                 16:00
16:30  "  gebucht  "                  16:30
17:00  "   "  gebucht                 17:00
17:30    "   "                  17:30
18:00    "   "                  18:00
18:30 gebucht gebucht  "                  18:30
19:00  "   "  gebucht                 19:00
19:30  "   "   "                  19:30
20:00  "   "   "                  20:00
20:30 gebucht gebucht gebucht                 20:30
21:00  "   "   "                  21:00
21:30  "     "                  21:30
22:00                       22:00
22:30                       22:30
23:00                       23:00
23:30                       23:30
geschlossen Beachsoccer / Beachhandball External Schicht bestätigt vorreserviert
Achtung Internal Event: Ende unbekannt