Monday 26 August 2019

Time: 1.1 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.2 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.3 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.4a Warte- Liste1 1.4b Warte- Liste2 1.4c Interne Be- merkungen 1.5 Outdoor Beach- Volleyball vl 1.6 Outdoor Beach- Volleyball vr 1.7 Outdoor Beach- Volleyball hl 1.8 Outdoor Beach- Volleyball hr 1.9 Outdoor Beach- SoccerTime:
08:00 gebucht gebucht gebucht      Ferien gebucht gebucht gebucht gebucht gebucht 08:00
08:30  "   "   "       "   "   "   "   "   "  08:30
09:00  "   "   "         "   "   "   "   "  09:00
09:30  "   "   "         "   "   "   "   "  09:30
10:00  "   "   "         "   "   "   "   "  10:00
10:30  "   "   "         "   "   "   "   "  10:30
11:00  "   "   "      gebucht  "   "   "   "   "  11:00
11:30  "   "   "       "   "   "   "   "   "  11:30
12:00  "   "   "         "   "   "   "   "  12:00
12:30  "   "   "         "   "   "   "   "  12:30
13:00  "   "   "         "   "   "   "   "  13:00
13:30  "   "   "         "   "   "   "   "  13:30
14:00  "   "   "         "   "   "   "   "  14:00
14:30  "   "   "         "   "   "   "   "  14:30
15:00                       15:00
15:30                       15:30
16:00                       16:00
16:30                       16:30
17:00                       17:00
17:30   gebucht           gebucht       17:30
18:00    "             "        18:00
18:30 gebucht  "             "        18:30
19:00  "  gebucht               gebucht   19:00
19:30  "   "  gebucht              "    19:30
20:00    "   "               "    20:00
20:30      "               "    20:30
21:00      "                  21:00
21:30                       21:30
22:00                       22:00
22:30                       22:30
23:00                       23:00
23:30                       23:30
geschlossen Beachsoccer / Beachhandball External Schicht bestätigt vorreserviert
Achtung Internal Event: Ende unbekannt